İletişim

Merkez Kampüs
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram / KONYA
Telefon:
444 48 83
T: +90(332) 223 54 88 Dahili: 5432, 5424
F: +90(332) 223 54 90

mail: kutuphane@gidatarim.edu.tr