Cezalar ve Ücretler

Geç İade ve Gecikme Ücreti

Ödünç alınan materyallerin iade süresi içinde iade edilmemesi halinde;

a) Kullanıcı, son iade tarihinden sonra Kütüphaneye teslim ettiği her kaynak için “Materyal İade Geciktirme* Ücreti” öder.

*Geciktirme Ücreti: Normal materyaller için günlük: 1.- (Bir) TL.

Rezerve Materyaller için saatlik: 2.- (İki) TL.

Geciktirilen her materyal için ödenecek günlük geciktirme cezası tutarı her dönem/öğretim yılı başında Kütüphane Komisyonu tarafından belirlenerek Rektörlük Makamının onayı ile duyurulur.

Ödünç aldığı kaynağı zamanında iade etmek veya etmediği durumlarda oluşacak sonuçları takip etmek, kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı, hesap takibi için web sitesinden,  telefonla ya da kutuphane@gidatarim.edu.tr adresine mesaj atmak suretiyle bilgi alabilir.

 

Kaybolan veya Hasar Gören Materyaller

Ödünç alınan materyallerin kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya hasara uğratılması durumunda;

  1. Kayıp veya hasar durumu kullanıcı tarafından Kütüphane ilgili birimine bildirilir.
  2. Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen materyal için her ay (Fakülte / MYO / Enstitü / Hazırlık Sınıfı Md. ve ilgili birimlere) hatırlatma yazısı gönderilir. Ödünç verilen materyal, iade süresi bitiminden itibaren 3 ay içerisinde Kütüphaneye teslim edilmediği takdirde kayıp sayılır ve Kütüphane Yönetimince kayıp işlemleri başlatılır. Durum yasal işlem yapılması için Rektörlük Makamına bildirilir.
  3. Ödünç alınan materyal 20 kez geciktirildiğinde, kütüphane okuyucuya bu durumu bildirir. Tekrarı halinde ise, dönem sonuna kadar okuyucu kütüphaneden materyal ödünç alamaz.
  4. Ödünç alınan materyalin kaybedilmesi veya hasar verilmesi halinde kullanıcı, kaybettiği veya hasar verdiği materyalin aynısını temin etmekle yükümlüdür.

 

Materyal bulunamadığı takdirde;

Yurtiçi ve Yurtdışı piyasalarda bulunabilecek materyallerin güncel fiyatına %50 işlem parası eklenerek alınır.

Rezerve Birimi'nde (kısa süreli ödünç verme birimi) bulunan materyallerin kaybı durumunda güncel fiyatına %100 işlem parası eklenerek alınır.

Baskısı tükenmiş materyallerin kaybedilmesi durumunda ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca belirlenen fiyatı ve $100 dolar karşılığı Türk Lirası alınır. Hesaplamalarda günlük Merkez Bankası dolar kuru esas alınır.

  1. Kullanıcı, kaybettiği veya hasar verdiği materyallerin son iade tarihinden itibaren geçen süre için ayrıca, Materyal İade Geciktirme Ücreti öder. 

Ücretlerin Ödenmesi

Materyal İade Geciktirme Ücreti, Materyal Hasar Ücreti, vb. ücretler, Kütüphane Borcu olarak Kütüphane Otomasyon sistemi ve Ödünç Verme Birimi tarafından kayıt altına alınır. Kütüphane Borcu ilgili birime makbuz karşılığında ödenir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Kütüphane kayıtları geçerlidir.

Uygulanacak Yaptırımlar

  1. Üzerinde ödenmemiş kütüphane borcu bulunan kullanıcılara herhangi bir materyal ödünç verilmez.
  2. Nadir ve özel değere sahip, yeri doldurulamayacak materyallerin kaybedilmesi veya hasar görmesi (telafisi mümkün olmayan kayıp ve hasarlar) halinde sorumlu olan kullanıcıların kütüphane kullanım hakkı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın uygun gördüğü süre boyunca dondurulur. Bu gibi durumlarda Materyal Hasar / Kayıp Ücreti özel olarak belirlenir. Ayrıca sorumlular hakkında disiplin soruşturması açılır ve diğer yaptırımlar uygulanır.
  3. Kütüphane personeli, kütüphane içinde uygunsuz davranışlarda bulunulması, kitap ve kütüphane materyallerine yönelik yıpratıcı uygulamaların oluşması, kayıt yaptırmadan materyallerin Kütüphane dışına izinsiz çıkartılması, kayıp veya hasar vakalarının kasıtlı olarak tekrarı halinde ilgili şahıslar hakkında tutanak hazırlar. Bu kişilerin Üniversite Yönetimince Kütüphaneden yararlanma hakları kısıtlanır, haklarında disiplin soruşturması açılır ve diğer yaptırımlar uygulanır.