Genel Bilgiler

Uluslararası bir araştırma ve ihtisas üniversitesi olarak kurgulanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin Kütüphanesi üniversitemizin amaç, misyon ve vizyonuna uygun olarak günün en son teknolojileri kullanılarak yapılandırılmaktadır.

 

Yenilikçi, akılcı ve akademik etik kurallar çerçevesinde kaliteli bilgi hizmetleri üretmek, bireysel ve kurumsal işbirliği ile iletişim kanallarını etkin kullanarak ulusal ve bölgesel düzeyde dinamik bir kütüphane olmayı hedeflemektedir.

 

Kütüphane, üniversitemizin eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal etkinliklerini desteklemek için farklı türden bilgi kaynaklarını (basılı ve elektronik kitaplar, dergiler, online veritabanları) kullanarak, ileri görüşlü, bilgi üreten, insan odaklı bakış açısıyla, hizmet vereceği kullanıcı gruplarının (öğrenci, idari ve akademik personel ile üniversitenin tüm paydaşları) zamanla değişen bilimsel, akademik ve entelektüel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, kaliteli bilgi hizmetleri üreterek ve gerekli ortamı sağlayarak, kullanıcılarının hayat boyu öğrenme aktivitelerini destekleyecektir.

 

Ülkemizin sektöründe ilk ihtisas üniversitesi olma özelliğini taşıyan Üniversitemizin Kütüphanesi, bu özelliğe uygun olarak bu konuda ülkemiz için bir başvuru merkezi olma hedefindedir.

 

Kuruluş

Kütüphane, bilimsel çalışma, eğitim ve araştırmalarda yararlanmak üzere gerekli bilgi kaynaklarından koleksiyonunu oluşturmak, bu bilgi kaynaklarını ihtiyaç sahiplerinin kullanımına hazır hale getirmek ve bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, ayrılmaz parçası bulunduğu öğretim kadrosunun amaçlarının gerçekleşmesine dinamik bir şekilde katılmak, çağın gereksinimlerine uygun gelişmeleri ve araştırmaları takip etmek amacı ile kurulmuştur.

 

Kuruluş Şekli

Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin, Merkez Kütüphane çevresi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır.

Merkez Kütüphaneye bağlı olmak ve teknik hizmetleri Merkez Kütüphane tarafından yürütülmek şartıyla, ana yerleşim alanı dışındaki diğer birimlerde birim kütüphaneleri kurulabilir.   

 

Örgütlenme ve Yönetim

Kütüphanenin koordinasyonu, yönetimi ve sağlayacağı hizmetler aşağıdaki organlarca yürütülür;

 1.  Kütüphane Komisyonu
 2.  Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 3.  Kütüphane hizmet birim ve alt birimleri.

 

Kütüphane Komisyonu

Kütüphane koleksiyonun eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine uygun şekilde geliştirilmesi, kullanıcıların hizmet ve olanaklardan en etkin şekilde yararlanabilmesi ayrıca Kütüphane ile kullanıcılar arasındaki iletişimin sağlanması ve yürütülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Kütüphane Komisyonu;

Kütüphaneden sorumlu Rektör Yardımcısının Başkanlığında, Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanı, Fakülteler, MYO, Hazırlık Okulu Müdürlüğünden birer öğretim elemanı ve Öğrenci Konseyinden seçilen bir temsilciden oluşur.

Komisyon eğitim dönemlerinin başında yılda bir kez toplanır.

Kütüphane Komisyonu;

 1. Kütüphane Koleksiyonlarının (basılı ve elektronik)  geliştirilmesi, güncel tutulması ve satın alınarak ya da bağış yolu ile gelen materyaller ile ilgili politika belirlenmesi,
 2. Kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi ve kullanıcılara duyurulması,
 3. Kütüphanede uygulanan kuralların ( Materyallerin kullanım süreleri, kullanıcıların ödünç hak sayıları ve süreleri, kural ihlallerinin önlenmesi konusunda konulacak cezai yaptırımların gecikme/kayıp cezaları vb. belirlenmesi ) düzenlenmesi,
 4. Kullanıcıların ihtiyaçları ile kütüphaneye yönelik istek ve şikâyetlerinin tespit edilerek kütüphaneye iletilmesi,
 5. Kullanıcı memnuniyetinin ölçülmesi, kütüphanenin çağdaş standartlara uygunluğu vb. konularda tavsiye kararı alır.

Alınan kararlar Rektörlük Makamının onayına sunulur.

 

Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Üniversitedeki kütüphane hizmetleri Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Başkanlığa bağlı Teknik Hizmetler, Okuyucu Hizmetleri ve Otomasyon Hizmetleri Bölümü Sorumluları ile düzenlenir ve yürütülür. Kurulan kütüphaneler, Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı genel koordinatörlüğü altında görev yaparlar ve Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na karşı sorumludurlar.

 

Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın Görevleri

Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanı aşağıdaki görevleri yapar.

 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu sağlamak için çalışmalar yapmak ve bu konuda üniversite yönetimine görüş bildirmek, Üniversitedeki kütüphane personeli arasında iş bölümüne giderek, personel üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak,
 2. Kütüphane Koleksiyonunun belirlenen politikalar çerçevesinde oluşmasını, geliştirilmesini ve korunmasını sağlamak,
 3. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek teknolojik yeniliklerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak,
 4. Kütüphanede kullanılan her türlü araç, gereç, bilgisayar vb. malzemelerin en yeni teknoloji ile düzenli olarak yenilenmesini sağlamak,
 5. Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standartlaşmasını sağlamak ve denetimini yapmak,
 6. Kütüphane hizmetleri hakkında rutin dönemleri kapsayan aylık, yıllık Kütüphane faaliyetleri raporu hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek,
 7. Üniversite öğrencilerine ve kütüphanecilik eğitimi gören üniversite öğrencilerine staj ve uygulama çalışmaları için gerekenleri yapmak,
 8. Kütüphane Komisyonunun sekretaryasını yürütmek ve komisyon toplantılarını organize etmek
 9. Bu Yönerge uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak ve kütüphane işleyişinin çağdaş standartlara uygunluğunu sağlamak, Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanı, tüm hizmetlerinden dolayı bağlı bulunduğu Birim amirine karşı sorumludur.