Koleksiyon Geliştirme

Koleksiyon Geliştirme Politikası İlkeleri

Kütüphane koleksiyon geliştirme politikası üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir. Üniversite koleksiyonunun geliştirilmesi için belirlenen ilkelere göre, seçtiği bilgi kaynaklarını satın alabilir, diğer üniversiteler ve kurumlarla yayın değişimi yapabilir ve bireysel veya kurumsal bağışları kabul edebilir.

I. Sağlanacak her türlü bilgi kaynağı, aşağıdaki genel ilkelere göre seçilir:

1. Seçilen kaynaklar, Üniversitede verilen bütün eğitim-öğretim alanları ve yapılan araştırmaları destekleyici düzeyde ve nitelikte; bilim dalları/konuları açısından uygun olmalıdır.

2. Seçimde, koleksiyonun bütünü ve eğitim-öğretimdeki öğretim elemanı/öğrenci oranı arasındaki denge korunarak, yetkin ve/veya güncel bilgiyi içermesine dikkat edilmelidir.

3. Koleksiyon, kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılayacak şekilde konu, dil ve tür açısından yeterli çeşitlilikte olmalıdır.

4. Kullanıcıların kültürel gelişimlerini ve ders dışı zamanlarını da değerlendirmelerini sağlayacak, düzeylerine uygun edebi ve kültürel eserler bulundurulmalıdır.

5. Öğretim elemanlarının eğitim–öğretim ve araştırma için önerdikleri kaynakların, koleksiyon bütünlüğü ve gereksinimler doğrultusunda satın alınmasına öncelik verilir.

6. Satın alınan/kiralanan ve/veya açık erişimli elektronik kaynakların seçiminde de aynı esaslar dikkate alınır.

II. Değişim ve bağış olarak sağlanacak bilgi kaynakları ile ilgili ilkeler:

Kısım I’de anılan genel esaslar, değişim ve bağış olarak sağlanan bilgi kaynakları için de geçerlidir. Ayrıca aşağıdaki hususlara da dikkat edilmelidir.

Kütüphane bağış yapılan bilgi kaynaklarının koleksiyona eklenip eklenemeyeceği ve hangi bölümde yer alacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir.

Kütüphane bağış yapılan bilgi kaynaklarının listesinin duyurusunun yapılmasından sorumlu değildir. Bununla beraber bağış yapılan bilgi kaynaklarının listesi tutulmaktadır.

Koleksiyona eklenmeyen bilgi kaynakları bağış yapan kişiye tekrar iade edilebilir, diğer üniversite kütüphanelerine hibe edilebilir.

1.Genel esaslar doğrultusunda, diğer üniversiteler ve/veya kurumlar ile Üniversitemiz arasında yayın değişimi yapılabilir ve/veya bağış olarak alınabilir.

2. Yazarların/emeği geçenlerin yayınları ile bireylerin sahip oldukları bilgi kaynakları (kitap, dergi, cd, dvd vb.) yukarıdaki esaslar doğrultusunda, Kütüphaneye bağış olarak kabul veya reddedilir.

3. Değişim/bağış yapılmak istenen kaynakların bir listesinin, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na iletilerek ön görüş istenmesi tercih edilir. Bu liste üzerinden “Koleksiyon Geliştirme Politikası İlkeleri” ne uyanların kabulü hususunda uzman kütüphanecinin (gerektiğinde ilgili akademik birimden bir akademisyenden görüş alınabilir.) görüşü ve/veya Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanı’nın onayı ile alınacak kaynaklar seçilerek ilgili bireylere/kurumlara bildirilir.

4. Bağışlanan kaynakların iç kapağına, bağış yapan kişi/kurum adı “…………… tarafından bağışlanmıştır” damgası basılarak belirtilir.

5. Kütüphane koleksiyonu için uygun olan bilgi kaynakları, diğer bilgi kaynakları için yapılan işlemlere tabi tutulur ve koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişiye veya kuruma Üniversitemiz adına teşekkür mektubu gönderilir

III. Koleksiyona alınmayacak nitelikteki bilgi kaynaklarına ilişkin esaslar:

1. Aşağıda sayılan nitelikteki kaynaklar, bir üniversite kütüphanesinin koleksiyonunda bulunmasının uygun olmaması nedeniyle değişim/bağış için kabul edilmez:

a) Yargı kararı ile yasaklanmış olanlar,

b) Konu ve dil açısından Üniversite’nin düzeyine uymayanlar,

c) El yazması ve nadir basma eser niteliği olanlar dışında, güncelliğini yitirmiş olanlar,

d) Kopya ile çoğaltılmış (fotokopi vb.) ve/veya telif hakkı sorunu yaratacak olanlar,

e) Kitap bölümü ve dergilere ait makalelerin ayrı baskıları,

f) Gazeteler,

g) Devamlılığı olmayan ve basımı durmuş süreli yayınlar,

h) Cilt bütünlüğü sağlanamayan dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler,

i) Fiziksel durumu uygun olmayan ve yıpranmış olanlar,

j) Kütüphane koleksiyonunda mevcut olanlar (çok kullanılan yayınlar alınabilir).

2. Değişimle ve/veya bağış olarak alınmış, ancak yukarıda sayılan nedenlerle koleksiyona dâhil edilmesi uygun görülmeyen kaynaklar, gereksinim duyan başka kütüphanelere bağışlanabilir. 3. Bağışlanacak kaynaklar, gönderilecek kütüphanelerin türleri dikkate alınarak amaç ve gereksinimlerine göre seçilir.